Am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tuk­set


Kuljetus U. Hellstén Oy on am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tus­kes­kus, jolla on oikeus järjestää myös Työ­tur­val­li­suus­kes­kus ry:n Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus­ta. Osal­lis­tu­jien osaamista vah­vis­ta­vat kou­lu­tuk­set suun­ni­tel­laan huo­lel­li­ses­ti ja to­teu­te­taan am­mat­ti­tai­toi­ses­ti laadusta tin­ki­mät­tä. Ti­laus­kou­lu­tuk­set suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan aina asiak­kai­den toiveita kuun­nel­len.


Kaikki kuorma-auton kul­jet­ta­jien am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tus­päi­vät to­teu­te­taan vuo­ro­vai­kut­tei­si­na lä­hi­kou­lu­tuk­si­na. Kou­lu­tus­paik­ka­na toimii Kuljetus U. Hellstén Oy:n Kirk­ko­num­men toi­mi­ti­lat, joissa on tar­vit­ta­vat tilat sekä välineet laa­duk­kai­den kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sel­le. Ti­laus­kurs­se­ja voidaan järjestää myös muissa kou­lu­tuk­siin so­vel­tu­vis­sa tiloissa. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kurs­si voidaan lä­hi­kou­lu­tuk­sen sijaan järjestää vir­tu­aa­li­kou­lu­tuk­se­na, mikäli kurssista ei ole tarvetta saada am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tuk­sen suo­ri­tus­mer­kin­tää.


Am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tus­tar­jon­ta painottuu vahvasti ja­ke­luau­ton­kul­jet­ta­jien osaamisen ke­hit­tä­mi­seen sekä yl­lä­pi­toon. Ti­laus­kou­lu­tuk­si­na voidaan kuitenkin toteuttaa myös muita kuorma-au­ton­kul­jet­ta­jien am­mat­ti­tai­toa vah­vis­ta­via kou­lu­tuk­sia. Yhtiön jär­jes­tä­mä Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kurs­si sopii sen sijaan kaikille toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta, ja kou­lu­tuk­sen sekä siihen kuuluvan kokeen hy­väk­sy­tys­tä suo­ri­tuk­ses­ta voidaan myöntää Työ­tur­val­li­suus­kes­kus ry:n Työ­tur­val­li­suus­kort­ti. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään sekä yleisinä että toi­mia­la­koh­tai­si­na kurs­si­päi­vi­nä. Myös Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään yritysten toiveita huo­mioi­vi­na ti­laus­kou­lu­tuk­si­na. Hinta- ja muut tie­dus­te­lut ti­laus­kou­lu­tuk­sis­ta voitte lähettää säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen koulutus@kul­je­tusu­hells­ten.com tai kuljetus@kul­je­tusu­hells­ten.com, verk­ko­si­vu­jen tar­jous­pyyn­tö­lo­mak­keen vä­li­tyk­sel­lä taikka soit­ta­mal­la numeroon 050 381 4715. Tutus­tut­te­han ennen tar­jous­pyyn­tön­ne lä­het­tä­mis­tä asia­kas­re­kis­te­riä koskevan se­los­tee­seen tästä tai EU:n yleisen tie­to­suo­ja-asetuksen nou­dat­ta­mis­ta Kuljetus U. Hellsten Oy:ssä kä­sit­te­le­väl­tä Tie­to­suo­ja-sivulta. Tie­to­suo­ja ja yk­si­tyi­syys ovat yri­tyk­sel­le en­sisi­jai­sen tärkeitä, eikä asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja mil­loin­kaan käytetä muihin tar­koi­tuk­siin kuin palvelun suo­rit­ta­mi­seen.

Työturvallisuuskortti

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus

Hanki Työ­tur­val­li­suus­kort­ti

Työ­tur­val­li­suus­kot­ti­kurs­sin sekä siihen kuuluvan tentin hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Työ­tur­val­li­suus­kort­ti. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­ses­ta saa tarvittaessa myös am­mat­ti­pä­te­vyys­mer­kin­nän.

Ja­ke­luau­ton­kul­jet­ta­jan ennakoiva, tur­val­li­nen ja ta­lou­del­li­nen ajaminen

7 tuntia en­na­koi­van ajon kou­lu­tus­ta

Ennakoivan, turvallisen ja taloudellisen ajon koulutuksen tarkoituksena on valmentaa koulutettavia ajamaan ennakoiden sekä mahdollisimman taloudellisesti ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti. Ennakointiin kuuluu esimerkiksi ajaminen sääolosuhteiden edellyttämällä ajotavalla. Kurssilla käydään läpi muun muassa jarrutusmatkoja, miten voidaan säästää polttoainekuluissa ja mikä sen vaikutus on ympäristölle sekä kuljetusyrityksen taloudelle.

Työturvallisuuskortti
Työ­tur­val­li­suus­kort­ti

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sen tentin hy­vök­sy­tys­ti lä­päis­seet saavat to­dis­tuk­se­si kurssin hy­väk­sy­tys­tä suo­ri­tuk­ses­ta Työ­tur­val­li­suus­kor­tin.

Li­sä­tie­to­ja kou­lu­tus­päi­vis­tä
Lä­hi­kou­lu­tus­tar­jon­ta

Etä­kou­lu­tus­tar­jon­ta

Jat­kokou­lu­tus­ten ti­laa­mi­nen
Yhtiön Kirkkonummen toimitilat, kuljetuskalustoa, kontteja sekä siirtolavoja

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.