Tie­to­suo­ja


Kuljetus U. Hellstén Oy:ssä suh­tau­du­taan vakavasti yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­seen sekä hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­teen. Valvotut ja lukitut tilat, vahvat salasanat, rautaiset pa­lo­muu­rit, ajan­ta­sai­set vi­rus­tur­vaoh­jel­mat ja jatkuvat päi­vi­tyk­set suojaavat tietoja. Koko hen­ki­lös­tö on kou­lu­tet­tu kä­sit­te­le­mään hen­ki­lö­tie­to­ja lain vaa­ti­muk­set täyt­tä­väl­lä, tie­to­tur­val­li­sel­la ja asian­mu­kai­sel­la tavalla. Luo­vut­ta­man­ne tiedot pysyvät salassa, eikä niitä käsitellä tar­peet­to­mas­ti tai luovuteta eteenpäin mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Vain kul­je­tus­pal­ve­lui­den sekä kou­lu­tus­ten suun­nit­te­le­mi­sen, suo­rit­ta­mi­sen ja las­ku­tuk­sen tai kul­jet­ta­jien rek­ry­toin­nin kannalta tar­peel­li­set tiedot kerätään.


Alla olevista linkeistä pääsette tutus­tu­maan yrityksen asiakas- ja työn­ha­ki­ja­re­kis­te­ri­se­los­tei­siin, jotka si­säl­tä­vät tietoja mm. re­kis­te­rei­den si­säl­lös­tä, kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sis­ta, tie­to­jen­ne säi­ly­tys­ajois­ta sekä Teidän oi­keuk­sis­tan­ne omiin tie­toi­hin­ne:


 


Otattehan yhteyttä, mikäli Teillä on jotakin ky­syt­tä­vää re­kis­te­reis­täm­me sekä tie­to­suo­ja­pe­ri­aat­teis­ta ja tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­täm­me tai haluatte käyttää oi­keuk­sian­ne re­kis­te­röi­tyi­nä.Tiia Hellstén

Kuljetus U. Hellstén Oy

tiia.hellsten@kul­je­tusu­hells­ten.com

050 381 4713

Län­si­met­sä 3 A

02300 Espoo

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.