Kuljetus U. Hellstén Oy


Tie­lii­ken­teen ta­va­ran­kul­je­tuk­siin eri­kois­tu­nut Kuljetus U. Hellstén Oy pe­rus­tet­tiin vuonna 1990 toi­mi­ni­mel­lä, mutta vuonna 1995 kuorma-autojen ja työn­te­ki­jöi­den määrän li­sään­tyes­sä yh­tiö­muo­to muu­tet­tiin osa­keyh­tiök­si. Yrityksen perustaja on sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Urpo Hellstén.


Kuljetus U. Hellstén Oy:llä on yhteensä noin 15 kuorma-autoa. Autojen koot vaih­te­le­vat ke­vyt­kuor­ma-autoista 26 tonnisiin kuorma-autoihin. Kul­je­tus­liik­keel­lä on myös yksi nos­tu­ri­vaih­to­la­va-auto, jolla voidaan kuljettaa siir­to­la­vo­ja sekä tehdä erilaisia nostoja vaativia töitä, kuten pienten veneiden nostoja. Yrityksen var­si­nai­nen toimisto sijaitsee Espoossa. Vuonna 2010 val­mis­tu­nut, yrityksen yk­si­löl­li­set tarpeet huomioiva korjaamo- ja va­rik­ko­hal­li sijaitsee Kirk­ko­num­mel­la. Kul­je­tuk­sia tehdään enim­mäk­seen Hel­sin­gis­sä, Espoossa ja Vantaalla, mutta tavaroita voidaan toimittaa myös muualla Suomessa sekä ul­ko­mail­le. Vuonna 2020 yri­tyk­sel­le myön­net­tiin oikeus toimia am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tuk­sia jär­jes­tä­vä­nä kou­lu­tus­kes­kuk­se­na.


Voi­ma­va­rat koh­dis­te­taan kor­kea­ta­sois­ten kul­je­tus­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­ti huo­mioi­den. Asia­kas­läh­töi­nen toi­min­tata­pa näkyy tiukkana yk­si­tyi­syy­den­suo­ja­na, asiakkaan toiveet täyt­tä­vi­nä, tun­nol­li­si­na sekä luo­tet­ta­vi­na kul­je­tuk­si­na. Työ­suo­ri­tus­ten laatu sekä hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­nen var­mis­te­taan kou­lut­ta­mal­la ja pe­reh­dyt­tä­mäl­lä kul­jet­ta­jat huo­lel­li­ses­ti sekä tukemalla heidän työs­ken­te­lyä ja yl­lä­pi­tä­mäl­lä am­mat­ti­tai­toa myös pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen. Kul­jet­ta­jien viih­ty­vyy­teen vai­ku­te­taan muun muassa luomalla kan­nus­ta­vaa ja yh­teis­työ­kykyis­tä sekä oi­keu­den­mu­kais­ta työil­ma­pii­riä, jossa on ilo työs­ken­nel­lä.

Raskasta kalustoa Kuljetus U. Hellstén Oy:n hallilla
Kuljetusyrityksen talli, ajoneuvo sekä siirtolavoja ja kontti
Luotettava kumppani

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.